Kwiecień 2023

Charakterystyka projektu

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU  OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020 / Aktualności /  Informacja i promocja / PO WER 2014-2020 / Ministerstwo /

Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Celem wyjazdów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego,
przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Mobilność uczniów do Granady- kwiecień 2023

Przedsięwzięcie dotyczy mobilności młodzieży do szkoły w Grenadzie. W projekcie wezmą udział zakwalifikowani na podstawie regulaminu rekrutacji uczniowie w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych. Łącznie projekt przewiduje 40 uczniów i 8 opiekunów z Hiszpanii i Polski. Głównym cele mobilności jest nabywanie wiedzy z zakresu umiejętności społecznych (m.in komunikacji międzyludzkiej, motywacji, budowaniu relacji z innymi, autoprezentacja, radzenie sobie z emocjami). Celem spotkania jest także zdobywanie osobistych doświadczeń, oraz udoskonalenie określonych umiejętności poprzez praktyczne współdziałanie uczestników.